KVKK Politikası

Kullanıcı Kişisel Verilerinin Korunması Politikası

Kişisel Verilerinin Korunması Politikası (“Politika”), Özkan Endüstri Makine San.Tic. Ltd. Şti. (“Özkan Makina”) olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerini (bir kişiyi tanımlayan ya da onu tanımlamaya yarayan her türlü bilgi) nasıl koruduğumuz, kişisel verileri işlerken uyum sağladığımız kurallar ve veri işleme süreçlerimiz hakkında bilgiler içermektedir.

Politikanın birinci kısmında, kişisel verileri işlerken uyum sağladığımız ilkeler ve dayandığımız hukuki sebepler gibi, teknik kurallara yer verdik. İkinci kısımda ise, kullanıcılarımızın kişisel verilerini işlediğimiz süreçlere ilişkin açıklamalara yer verdik.

Politika’ da kullandığımız terimlerin açıklamaları için metnin son kısmına göz atabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesine ilişkin her türlü sorunuz için info@ozkanmakina.net  üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  1. Kişisel Veri İşleme Kuralları

Kişisel Veri İşleme İlkeleri

 

Kişisel verilerinizi işlerken aşağıda belirtilen veri işleme ilkelerine uygunluk sağlıyoruz.

·       Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma. Veri işleme faaliyetlerimizi mevzuat düzenlemelerine ve iyi niyet ilkelerine uygun şekilde yürütüyoruz.

·       Doğru ve gerektiğinde güncel olma. Kişisel verilerinizin doğru ve güncel olmasını temin edecek kanalları her zaman açık tutuyoruz.

·       Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme. Kişisel verilerin hangi amaçlarla işleneceğini belirliyor ve bu amaçları şeffaf ve anlaşılır bir biçimde bilginize sunuyoruz.

·       İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma. Amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri işlemiyor, muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyetleri yürütmüyoruz.

·       İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme. Kişisel verilerin saklanması için mevzuatta öngörülmüş bir süre varsa bu süreye uygunluk sağlıyor; eğer böyle bir süre öngörülmemişse kişisel verileri sadece işleme amaçları için gereken süre boyunca saklıyoruz.

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz. Bu hukuki sebepleri, ilgili kişilere sunduğumuz aydınlatma metinlerinde açıkça belirtiyoruz. Kullanıcılarımızın kişisel verilerini işlerken dayandığımız hukuki sebepler aşağıdaki şekildedir:

1.    Kişisel veri işlemenin Özkan Makina ile aranızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması.

2.    Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlenmesi.

3.    Kişisel verilerin hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için işlenmesi.

4.    Kişisel veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması.

5.    İlgili kişinin kişisel verilerinin işlenebilmesi için açık rızasını sağlamış olması.

Bir veri işleme faaliyetinin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olup olmadığını tespit ederken ayrıca bir değerlendirme yapıyoruz. Bu değerlendirmeyi yaparken, Kurul’un 25/03/2019 tarihli ve 2019/78 Sayılı Kararı’nda belirtilen kriterleri esas alıyor; kişinin temel hak ve hürriyetleri ile ortaya çıkacak meşru menfaati karşılaştırarak denge testi gerçekleştiriyoruz.
Kişisel verilerin işlenebilmesi için Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden en az biri bulunuyorsa, kişinin açık rızasını sormuyoruz. Yalnızca Kanun’da yer alan hukuki sebepler bulunmadığında ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesi için açık rızasının bulunup bulunmadığını soruyoruz.

Açık Rıza Sorulurken Dikkate Alınan Unsurlar

Açık rıza, Kanun’da “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” olarak ifade edilmektedir. Özkan Makina olarak ilgili kişilerin açık rızalarını sorarken, aşağıdaki üç unsuru göz önünde bulunduruyoruz:

1.    Belirli bir konuya ilişkin olma→ İlgili kişilerin açık rızasını, spesifik veri işleme faaliyeti/faaliyetleri için soruyor ve rıza metinlerinin anlaşılır olmasını sağlıyoruz.

2.    Bilgilendirmeye dayanma → Rıza metinleri ve aydınlatma metinlerini birlikte/aynı kanal üzerinde sunuyor, ilgili kişinin veri işleme faaliyetinin sonuçlarını anlamasına destek oluyoruz.

3.    Özgür iradeyle açıklanmış olma → Kişilerin rızalarını sorarken iradesini sakatlayacak yanıltıcı ifadelerden kaçınıyoruz.

Kişisel Veri Güvenliği

Kişisel verilerinizin korunmasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Örneğin, olası siber saldırıları tespit etmek ve önlemek için saldırı tespit ve önleme yazılımları kullanıyor; çalışanların kişisel verilere erişim yetkilerini belirliyor ve veri kaybı önleme yazılımları kullanıyoruz.

İlgili Kişilerin Hakları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi, ilgili kişilerin (kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin) haklarını düzenlemektedir. Bu haklar aşağıdaki şekildedir:

Özkan Makina’nın kişisel verilerinizi işleyip işlemediğini öğrenme, kişisel verilerinizi işliyorsak, veri işlemeye dair bilgi talep etme,

1.    Özkan Makina’nın kişisel verilerinizi işleme amaçlarını ve kişisel verileri amacına uygun kullanıp kullanmadığını öğrenme,

2.    Kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını öğrenme; aktarılıyor ise yurt içi veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

3.    Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemi var ise kişisel verileri aktardığımız üçüncü kişilere de bildirmemizi isteme,

4.    Kişisel verilerinizi Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemi var ise kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere de bildirmemizi isteme,

5.    İşlediğimiz kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığı durumlar var ise bunlara itiraz etme,

6.    Kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme.

Haklarınızı kullanmak ve taleplerinizi Özkan Makina’ ya iletmek için aşağıdaki yöntemleri tercih edebilirsiniz:

1.    E-posta adresinizi kullanarak, talebinizi info@ozkanmakina.net mail adresine iletebilirsiniz.

2.    Taleplerinizi yazılı olarak, Zirai Aletler Sanayi Sitesi 1267. Sk. No:76 Sakarya adresine gönderebilirsiniz

3.    Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri tercih edebilirsiniz.

2. Kişisel Veri İşleme Süreçleri

Politika’nın bu kısmında, kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi daha iyi ifade edebilmek için örnek veri işleme süreçlerine yer verdik. Ayrıca, Özkan Makina’nın hangi kişisel verilerinizi işlediği, bu kişisel verileri hangi amaçlarla işlediği gibi açıklamaları da aşağıda başlıklar halinde belirttik.

Süreç

Açıklamalar

Kişisel Veriler

Sipariş ve Ödeme

Sipariş verdiğiniz ürünlerin adresinize ulaştırılması için ödemenin alınması, siparişin onaylanması ve ürününüzün üretilerek teslim programı yapılması

Ad-soyad, adres, sipariş ve ödeme bilgileri.

Talep/Şikâyet Yönetimi

Hizmet ve ürünlerimizle ya da teslimatla ilgili talep/yorum/şikâyetlerinizi bize iletmeniz durumunda, talep/şikâyet sürecinin takibinin sağlanması ve sonuçlandırılması.

Ad-soyad, talep/şikâyet bilgisi.

Pazarlama İletişimi

Tercih, ve kullanım alanlarının incelenmesi, iletişim tercihlerinize uygun olarak size en uygun ürünler ve hakkında bilgilendirme yapılması.

Ad-soyad, tercih, beğeni, ve kullanım alanlarınıza dair kişisel veriler.

İşlenen Kişisel Veriler

Kullanıcılarımıza sunduğumuz hizmet kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi işliyoruz:

Kimlik ve İletişim

Ad-soyad, cep telefonu, e-posta, adres

Finans

Ödemelere ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgiler

Kullanıcı İşlem

Sipariş geçmişi, sipariş bilgisi, sipariş sayısı, traktör kullanım bilgileri, fatura bilgileri, talep/şikayet bilgisi, yorum, ve değerlendirme bilgileri

Lokasyon

Lokasyon (konum) bilgileriniz

İşlem Güvenliği

işlem kayıtları

Bu bilgilerin yanı sıra, tercih, beğeni, ilgi alanları ve kullanım alışkanlıklarınıza dair kişisel verileriniz ile yukarıda belirtilen verilerinizin analizi sonucunda elde edilen bilgilerinizi işliyoruz.

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Mobil telefonlar üzerinden, santral sitemi üzerinden; otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile topluyoruz. Hizmetlerimizden internet sitemiz aracılığıyla yararlanmanız durumunda verilerinizi internet sitesi üzerinden; otomatik ve kısmen otomatik yöntemler ile topluyoruz. Bize aşağıda belirtilen kanallar aracılığıyla ulaşmanız durumunda, kişisel verilerinizi bu kanallar üzerinden topluyoruz:

1.    Özkan Makina’yı aramanız,

2.    İnternet sitemizde yer alan iletişim formunu doldurmanız,

3.    Sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşmanız.

 

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Özkan Makina olarak kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla yurtiçinde işliyoruz:

1.    Hizmetlerimizden yararlanabilmeniz için kullanıcılarımız ile iletişime geçmek ve kullanıcılarımızla olan ilişkileri yönetmek,

2.    Sipariş ve ödemelerin alınması ile siparişlerin teslim edilmesi süreçlerini yürütmek,

3.    Tercih, beğeni, ilgi alanları, kullanım alışkanlıklarınıza ve bulunduğunuz lokasyona en uygun ürün seçeneklerini sunmak; Kullanıcılar için bulunduğunuz lokasyonda hizmet veren bayi, servis vs. seçeneklerini size sunmak; size en uygun ürünler hakkında bilgilendirme yapmak,

4.    Bayi, servis, nakliye, vs arasındaki iletişimi yürütmek,

5.    Ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için analizler gerçekleştirmek,

6.    Kullanıcı memnuniyetine yönelik aktiviteler yürütmek,

7.    Özkan Makina’nın sunduğu ürün ve hizmetleri tanıtmak; pazarlama faaliyetlerini yürütmek,

8.    Ürün/hizmetlerimizin iyileştirilmesine yönelik geri bildirimleri almak ve değerlendirmek,

9.    Talep / şikayetlerin takibini sağlamak ve sonuçlandırmak,

10. Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek,

11. İş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi,

12.Güvenlik sorunlarını, dolandırıcılığı ve kampanya/indirim kötüye kullanımını önlemek ve tespit etmek

13. Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe işlerini yürütmek.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan -yurtiçi ve yurtdışındaki- taraflara, yine aşağıda belirtilen amaçlarla aktarılır:

İş Ortakları & Tedarikçiler

 

Özkan Makina’nın kullanıcılarına sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili tedarikçilerden destek almak, finans ve muhasebe işlerini yürütmek, tedarikçi ilişkilerini yönetmek.

Yetkili Kişi, Kurum ya da Kuruluşlar

 

Yetkili kişi, kurum ya da kuruluşlara bilgi vermek, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirmek, hukuki süreçleri yürütmek ve faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek.

Koşullar

Politika’da kullandığımız terimlerin açıklamaları aşağıda belirtilmiştir:

1.    İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

2.    İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

3.    Kanun: 24/3/2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

4.    Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

5.    Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

6.    Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

7.    Kullanıcı: Özkan Makina’nın ürün/hizmet sunduğu potansiyel veya mevcut kullanıcılar.

8.   Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

 

Adres

Özkan Makina
Ziraat Aletler San. Sit.
1267 Sk.
No: 76 Adapazarı / TÜRKİYE

İrtibat

Tel : 0 264 282 16 80-81
Fax : 0 264 271 37 96


© 1970 - 2019 Özkan Makina Sanayii. Her hakkı saklıdır.
© 1970 - 2019 Özkan Makina Sanayii. Her hakkı saklıdır.